תנאי השתתפות במכירה - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

תנאי השתתפות במכירה

חברת ארט קלאב אמנות ישראלית בע"מ (להלן: "בית המכירות") מקיימת מכירות פומביות (להלן: "המכירה הפומבית" או "המכירה") בהן בית המכירות משמש כנציג ו/או שלוח מטעם מוכרי הפריטים.

החברה תמנה אדם כמנהל המכירה הפומבית, לו תינתן הסמכות הבלעדית לקבוע מי רשאי להשתתף במכירה הפומבית ו/או מי זכה במכירה ו/או לבטל את המכירה של פריט כלשהו כליל ו/או להוסיף פריט אל המכירה ו/או להעמיד פריט כלשהו למכירה מחדש ו/או להוסיף ו/או להשמיט נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מנהל המכירה.

השתתפות במכירה הפומבית מותנית בהרשמה של המשתתף מראש ובאישור המשתתף על ידי בית המכירות.

לקראת כל מכירה פומבית יציג בית המכירות קטלוג בו יפורטו הנתונים הידועים אודות כל פריט (להלן: "קטלוג המכירה"). הנתונים שיוצגו בו הם, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם הסידוריים במכירה, יוצרי הפריטים, שמם, טכניקת היצירה שלהם, הערכת שווים, צילום הפריטים ופרטים נוספים אודות הפריטים עד כמה שאלה ידועים לבעל הפריט ו/או לבית המכירות (להלן: "נתוני הפריט").

נתוני הפריט נמסרים לצרכי מידע בלבד, ואין לראות בכל נתון ו/או הערכה ו/או תיאור ו/או ייחוס /או בעלים קודמים ו/או ספרות ו/או צילום ו/או כל מידע אחר המופיעים בקטלוג ו/או בחשבונית ו/או בקבלות ו/או שהוצהרו במכירה הפומבית ו/או בתצוגה המוקדמת כמצג ו/או הבטחה מטעם בית המכירות, ואין בהם כדי להטיל חבות ו/או אחריות מכל סוג על בית המכירות ו/או על הפועלים מכוחו.

נתוני הפריט ניתנים על ידי בית המכירות במעמדו כשלוח מטעם המוכר, ומבוססים על נתוני הפריט שנמסרו לבית המכירות על ידי המוכר.

על הקונה בכוח לבדוק במהלך מועדים שלפני המכירה בהם תתקיים תצוגה מוקדמת לקראת המכירה הפומבית (להלן: "התצוגה המוקדמת") את מצבו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט.

כל הפריטים נמכרים "כפי שהם" (As Is). קונה הפריט מסכים כי בעצם קנייתו את הפריט הוא מצהיר כי בדק את מצבו של הפריט טרם מכירתו, ומצא אותו כמניח את הדעת. בית המכירות אינו אחראי כלפי הקונה בגין מצבו הפיזי של הפריט באם אינו תואם את נתוני הפריט.

במידה והקונה סבור כי קיימת טעות בנתוני הפריט של פריט שנרכש על ידו במכירה הפומבית, ניתנת לקונה הזכות להשיג בכתב בפני בית המכירות, וזאת לא יאוחר מ-21 יום ממועד המכירה הפומבית (להלן "תקופת ההשגה").

היה ויוכח לבית המכירות במהלך תקופת ההשגה כי אכן נפלה טעות בנתוני הפריט, ישיב בית המכירות לקונה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט אל חזקתו. במידה וקיבל הקונה את הסכום ששולם והחזיר את הפריט אל חזקתו, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפי בית המכירות ו/או בעל הפריט.

באם עברו 21 יום מיום המכירה הפומבית, והקונה לא השיג בכתב אודות הטעות, לא תתקבל כל טענה בנוגע לטעות בנתוני הפריט.

המכירה הפומבית תתנהל בדולרים של ארצות הברית. התשלום מהקונים יהיה בשקלים חדשים לפי שער דולר יציג של בנק ישראל הידוע בשעת המכירה הפומבית, שיוכרז על ידי מנהל המכירה בתחילת המכירה הפומבית.

התשלומים לבית המכירות יתבצעו בשקלים חדשים בלבד. תשלומים במטבע חוץ יתקבלו רק באישור מראש של בית המכירות, ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

התשלומים לבית המכירות יתבצעו במזומן ו/או באמצעות כרטיסי אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית בלבד. תשלום בהמחאות (צ'קים) יתקבל במזומן בלבד, ורק באישור מראש של בית המכירות ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. בעת תשלום בהמחאה (צ'ק), לבית המכירות שמורה הזכות לעכב את שחרור הפריט/ים לקונה הזוכה בכפוף לפירעון ההמחאה (צ'ק). בעת מכירה באמצעות כרטיס אשראי תתווסף עמלת אשראי של 1.5%. בכרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס תהיה העמלה בסך 3%.

מנהל המכירה יכריז את מספרו הסידורי של הקונה בכוח שהציע את המחיר הגבוה ביותר עבור כל פריט, זאת מבין המציעים בכתב ו/או באמצעות טלפון ו/או באמצעות האינטרנט. מיד לאחר הכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח על ידי מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה, והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן: "הקונה הזוכה"), בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה.

מובהר, כי חלק מן הפריטים המוצעים למכירה כפופים למחיר מינימום שנקבע בין המוכר לבין בית המכירות.

הרוכש, בין אם הציע את הצעתו בכתב, בין אם הציע את הצעתו בטלפון ובין אם הציע את הצעתו באמצעות אתר אינטרנט, אם עבור עצמו ואם עבור צד שלישי שהוא, יהיה אחראי בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הפריט/ים ולשלם עבורו/ם.

תשלום עבור היצירה בתוספת עמלת מכירה של 17% ל"ארט קלאב אמנות ישראלית בע"מ" בתוספת מע"מ על חלק העמלה ישולמו במלואם מיד ולא יאוחר מ-3 ימים מתום המכירה הפומבית.

הוצאות מיוחדות כגון ביטוח ו/או משלוח ו/או דואר ו/או אריזה ו/או שליחים וכיו"ב, יחולו על הקונה.

כל ההוצאות אשר ייגרמו עקב החזקת הפריט בבית המכירות לאחר תום מועד הוצאת הפריטים יזקפו על חשבון הקונה.

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין הגלריה לבין הקונה.

כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים – מבוטלות בזה.

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף רבים במשמעו וכן להיפך וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע וכן להיפך.

ט.ל.ח


הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top